Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) 13.kongresā

15. oktobris, 2015

Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) 13. kongress notika no 29. septembra līdz 2. oktobrim vēsturiskajā teātrī „Maison de la Mutualité” Parīzē.

Kongresā piedalījās: 500 valstu arodbiedrību delegāti, apmēram 90 valstu arodbiedrību organizācijas no 39 Eiropas valstīm, 10 Eiropas nozaru arodbiedrību federācijas un īpaši viesi no Eiropas institūcijām, u.c.

Kongresā ETUC pieņēma jaunu politiku un prasības par:

  • ekonomikas atveseļošanos;
  • kvalitatīvām darbavietām taisnīgākai sabiedrībai;
  • spēcīgāku ES ekonomikas politikas koordināciju, īpaši eirozonā;

Kongresa delegāti balsoja par

Luca Visentini, jaunievēlētais ETUC ģenerālsekretārs teica: “Mēs ejam caur vienu no sliktākajiem periodiem Eiropas arodbiedrību vēsturē. Mums nākas pretoties uzbrukumiem un cīnīties pret karu ekonomikā un sabiedrībā. Bieži tiek grautas attiecības starp darbiniekiem un arodbiedrībām. Misija uz nākamo termiņu būs ne tikai pretoties, bet arī mēģināt mainīt negatīvo kontekstu, kurā mēs atrodamies, lai atjaunotu mūsu pilnvaras un lai panāktu konkrētus rezultātus mūsu biedriem.”

ETUC Jauniešu komitejai šis kongress bija ļoti svarīgs. Pirmo reizi vēsturē ETUC darbībā tika pieņemti grozījumi Statūtos, kas paredz, ka ETUC Jauniešu komitejas pārstāvji būs pilnvaroti piedalīties un balsot ETUC Valdes sēdēs. Arodbiedrību uzmanība jāvērš uz jauniešu līdzdalības stiprināšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas un nacionālajā līmenī. Eiropas valstīs jaunieši cieš no negatīvas strukturālās sociālās situācijas sekām, ko ir pastiprinājusi krīze. Pēdējos gados nodarbinātības statuss ir mainījies, darba tirgū tiek piedāvātas arvien nedrošākas nodarbinātības formas. Neskatoties uz to, jaunieši ir visvairāk izglītotā paaudze. Jauniešiem ir jāsniedz savs redzējums par situāciju Eiropā - bezdarbu, kvalitatīvu darbavietu radīšanu jauniešiem, Eiropas ekonomisko pārvaldību. Arodbiedrībām ir jāsadzird jauniešu balsis.

ETUC 13.kongresa delegāti aicināja Eiropas institūcijas pārtraukt sodīt strādājošos ar taupības politiku, delegāti apsprieda un balsoja par priekšlikumiem, tostarp:

  • Kā Eiropa var risināt situāciju ar neparedzamo bēgļu skaitu, kas meklē patvērumu Eiropā;
  • Aicināt Eiropas Centrālo banku veicināt pilnīgu nodarbinātību un ilgtspējīgu izaugsmi;
  • Jaunu Eiropas direktīvu par minimālajiem ienākumiem, ar kopīgiem principiem visās dalībvalstīs;
  • Taisnīgāku nodokļu, tostarp, minimālo ES mēroga uzņēmumu ienākuma nodokļa, likmi 25% apmērā;
  • Cīnīties pret ļaunprātīgu vienoto tirgu, kas virza uz leju algas un darba apstākļus;
  • Pārtraukt starptautiskās tirdzniecības darījumus, kas ietver īpašas juridiskās tiesības attiecībā uz ārvalstu investoriem, kas apdraud publiskos pakalpojumus vai mazina darba tiesības;
  • Jaunu ES likumu, kas veicina darbinieku pārstāvjus uzņēmumu padomēs.

"Eiropa atgūstas no sliktākās ekonomiskās krīzes," sacīja nu jau bijusī ETUC ģenerālsekretāre Bernadete Segola, "ar daudz lielāku nevienlīdzību un nabadzību. Eiropas Savienībai ir jādod darbaļaudīm lielākas iespējas uz labāku dzīves līmeni. Eiropa bīstami veidojas par ekskluzīvu klubu biznesam un bagātajiem."

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) ETUC 13.kongresā pārstāvēja LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers un LBAS arodbiedrību darba koordinatore I. Freiborne.

Eiropas arodbiedrības PAR taisnīgu politiku Eiropas sabiedrībai

Ir pagājuši četri gadi, kopš 12. ETUC kongresā Atēnās tika izvirzīti mērķi un pieņemtas rezolūcijas, lai cīnītos pret krīzē radušajām sekām. Krīze ietekmēja visus mierīgās Eiropas iedzīvotājus un strādājošos, sagraujot darbavietas gadu no gada. Tika vājināta arodbiedrību loma, sociālā dialoga nozīme un stabilitāte Eiropā kopumā.

Četru gadu laikā tika pieņemti lēmumi, mainīti likumi. Taupības politika ietekmēja jebkuru Eiropas Savienības valsti, it īpaši jaunās valstis. Šie gadi bija liels pārbaudījums ikvienam. ETUC lomai Eiropas politikā bija liela nozīme – pretoties pret taupības politiku, cīnīties par darbinieku tiesībām, caur sociālo dialogu uzvērt, cik liela nozīme ir investīcijām tieši jaunu darba vietu veidošanā, lai mazinātu lielo bezdarbu Eiropā.

Liela uzmanība tika vērsta uz arodbiedrību darbību – uz arodbiedrību biedru skaita samazināšanos. Kopš 2007. gada ETUC ir zaudējis vairāk nekā 10% biedru. Arodbiedrības nacionālajā līmenī aktīvi strādāja pie darbinieku izglītošanas, lai piesaistītu biedrus arodbiedrību kustībai. Tās pārstāvēja strādājošos, to ģimenes – sievietes, vīriešus, nebija nozīmes vai biedri bija nodarbināti, nenodarbināti, to piederība kādai tautībai un minoritātei.

Atēnās 12. ETUC kongresā delegāti vienojās par stratēģiskajiem mērķiem 2011 – 2015, - cīnīties ar bargo taupības politiku, kas būtiski ietekmēja ekonomikas izaugsmi Eiropā.

ETUC bija nepieciešams pieņemt daudz un svarīgu lēmumu par dažādiem politiskiem jautājumiem, - sarunas par TTIP, par jaunu darbavietu radīšanu, definēt, kas ir kvalitatīvas darbavietas, debates par publisko sektoru un to strādājošo tiesībām. Dalībvalstīs ir notikušas tikšanās, kuru laikā tika pieņemti svarīgi ierosinājumi nacionālajā līmenī, lai uzlabotu strādājošo tiesības.

Tā bija solidaritāte, kura izglāba daudzu dzīves un dzīvības. Daudz darba tika veikts sociālajā dialogā ar Eiropas Komisiju par REFIT ieviešanu, kas būtiski ietekmētu katra strādājošā darba vidi. Sociālie partneri vienojās, ka būtiska uzmanība tiks pievērsta darba drošībai un darba tiesībām bīstamās nozaru profesijās.

Nākamajā periodā cīņā par taisnīgu politiku sociālai sabiedrībai ETUC ģenerālsekretāre Bernedate Segola savā uzrunā novēlēja izturību jaunu izaicinājumu paveikšanai, kā arī stipras arodbiedrības visā Eiropā.

ETUC – jauna komanda

ETUC definē savu patstāvīgo politiku, izmantojot kongresu un izpildkomitejas darbību. Kongress nosaka organizācijas vispārējo politiku. Tas notiek ik pēc četriem gadiem, un to apmeklē delegāti no valstu konfederācijām un Eiropas arodbiedrību federācijām. Tas ievēl izpildkomiteju, prezidentu, ģenerālsekretāru, divus vietniekus un četrus konfederālos sekretārus.

Izpildkomiteju veido pārstāvji no ETUC dalīborganizācijām, tā tiekas četras reizes gadā, un var pieņemt kopēju nostāju un vienoties par rīcību, lai pamatotu savu prasību. Lēmumus var pieņemt ar divu trešdaļu balsu vairākumu. Valde lemj par pasākumiem, lai īstenotu politiku, ko pieņēmusi izpildkomiteja. Tā tiekas astoņas reizes gadā.

Līderi un komanda

Ievēlētā vadības komanda pārvalda ETUC ikdienas aktivitātes. Tā ir atbildīga par attiecībām ar Eiropas iestādēm un darba devēju organizācijām.

Rudy De Leeuw – prezidents

Luca Visentini – ģenerālsekretārs

Veronica Nilsson un Peter Scherrer – ģenerālsekretāra vietnieki

Liina Carr, Esther Lynch, Thiébaut Weber, Montserrat Mir Roca – konfederālie sekretāri

Jauniešu padomes aktivitātes 13. kongresā

Kongresa laikā darbojās dažādu organizāciju informatīvo stendu izstāde. Viens no informatīvajiem stendiem bija ETUC Jauniešu komitejai, kurā arodbiedrību jaunieši varēja klātesošos informēt par arodbiedrību jauniešu aktivitātēm dažādās valstīs. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai (LBAS) bija iespēja prezentēt izveidotos video sižetus par jauniešiem arodbiedrībā “JAUNI+AKTĪVI = JAUNIEŠI ARODBIEDRĪBĀS”.

Arodbiedrību jaunieši aktīvi piedalījās klimata pārmaiņu foto rīcības akcijā “Mūsu darbavietas ir atkarīgas no mūsu planētas”.

Diskusija: kvalitatīvs darbs jauniešiem.

Kongresa laikā norisinājās dažādas diskusijas / debates par arodbiedrībām svarīgiem jautājumiem. Viens no būtiskākajiem apspriestajiem jautājumiem bija par kvalitatīvu darbu jauniešiem, neiekļaujot šoreiz Jauniešu Garantijas iespējas. Diskusiju panelī piedalījās Goda Neverauskaite, PERC Jauniešu komitejas prezidente, ETUC Jauniešu komitejas pārstāve. Goda klātesošajiem minēja, ka, protams, Jauniešu Garantija ir nepieciešama un tik tiešām dažās valstīs ir labās prakses piemēri. Taču jauniešu pārstāve uzsvēra, ka arodbiedrību darbs jauniešu nodarbinātības uzlabošanā sākas jau skolās, un tam ir jākoncentrējas uz skolēniem un studentiem: “Mēs vēršam uzmanību uz nepieciešamību izglītot skolēnus un studentus par darba tiesībām, kas sevī iekļautu arī izglītošanu par arodbiedrībām. Skolotāju arodbiedrībām būtu jāveic vairāk aktivitāšu, lai skolēnus un studentus izglītotu par arodbiedrībām. Arodbiedrībām ir jāizmanto pozitīvas kampaņas jauniešiem pievilcīgā valodā un sociālie mediji, lai informētu un piesaistītu jauniešu uzmanību arodbiedrību kustībai. Arodbiedrībām vairāk jāiesaistās izglītības procesos, lai veicinātu jauniešu nodarbinātību un mobilitāti. Sadarbībā ar darba devējiem arodbiedrībām jāsniedz karjeras atbalsts un informācija par darba tirgus vajadzībām un tendencēm. Tāpat arodbiedrībām jābūt atbildīgākām par savu biedru apmācību – apmācībām jābūt katras arodbiedrības darba kārtībā.”

Rezolūcijas, kuras tika pieņemtas 13. ETUC kongresā

Steidzama lēmuma pieņemšana par darba drošību un veselības aizsardzību darbā.

Darbs veselīgā un drošā vidē ir cilvēka pamattiesības. Darbs nedrīkst pakļaut riskam strādājošo dzīvības vai veselības. ETUC kongress nosoda mēģinājumus apšaubīt esošo regulējumu veselības un drošības aizsardzībā, lai klasificētu ļoti nepieciešamo veselības un drošības standartu kā nevajadzīgas birokrātijas vai "apgrūtinošus ES tiesību aktus".

Vairāk lasīt šeit.

Lēmums par bēgļu uzņemšanu Eiropā.

Pēdējos mēnešos Eiropa ir piedzīvojusi milzīgu cilvēku skaita pieaugumu, kas šķērso mūsu robežas un lūdz aizsardzību no kara un iznīcināšanas savās valstīs. Daudzi no šiem patvēruma meklētājiem riskē ar savu dzīvību un ar savu bērnu, ģimeņu dzīvi, kas meklē mierīgu un cienīgu vidi, kur dzīvot. ETUC stingri nosoda jebkādus pasākumus, kas apdraud viņu cilvēka cieņu, cilvēktiesības vai fizisko integritāti.

Vairāk par rezolūciju lasīt šeit.

Rezolūcija dzimumu līdztiesības uzlabošanai.

Ņemot vērā TUC iesniegtos grozījumus ETUC Statūtos, kuru mērķis ir uzlabot sieviešu pārstāvību ETUC lēmumu pieņemšanas struktūrās, tika apstiprināta rezolūcija par dzimumu līdztiesības uzlabošanu.

Vairāk lasīt šeit.

Steidzīga lēmuma pieņemšanai – solidaritāte ar Grieķijas strādājošajiem.

Grieķija un tās darba cilvēki pēdējos piecus gadus saskaras ar padziļinātu ekonomisko, sociālo un politisko krīzi, kas rodas pēc taupības un darba tirgus deregulācijas. Sekas ir graujoši liels bezdarbs un nabadzība. Kongresa delegāti apstiprināja rezolūciju prasības nevienlīdzības mazināšanā Grieķijā.

Vairāk lasīt šeit.

Steidzīga lēmuma pieņemšanai – Apvienotā Karaliste par atkārtotām sarunām par referenduma stratēģiju.

Kongress atzīmē, ka būs referendums par Lielbritānijas turpmāko dalību Eiropas Savienībā (ES) nākamajos divos gados. Lielbritānijas valdība pašlaik cenšas atkārtoti pārrunāt attiecības starp ES un Apvienoto Karalisti, un Lielbritānijas premjerministrs izvirza jautājumu Eiropadomes sanāksmē oktobrī.

Vairāk par lēmumu lasīt šeit.

Lēmuma pieņemšana par Ziemeļīriju.

Īrijas arodbiedrība kongresā steidzami lūdza iejaukties, pieprasot palīdzību Īrijas un ASV valdībai, lai atrisinātu politisko strupceļu Ziemeļīrijā.

Šis kongress atbalsta decentralizētu pārvaldi Ziemeļīrijā un pieprasa, lai iesaistītās valdības nodrošinātu nepieciešamo finansiālo stimulu, lai nodrošinātu turpmāku politisko institūciju darbību.

Vairāk lasīt par pieņemto šeit.

Steidzams lēmums - solidaritāte ar turku un kurdu žurnālistu ciešanām represijās.

Pēdējos gados žurnālisti, arodbiedrību pārstāvji un preses līdzstrādnieki Turcijā (Eiropas Savienības kandidātvalsts) - cietuši represijās no varas iestādēm. Žurnālisti un arodbiedrību pārstāvji tiek arestēti un ieslodzīti regulāri, bet citi tiek pakļauti vardarbībai, cenzūrai un apvainojumiem, draudot ar atlaišanu no darba, un tiek atteikta akreditācija. Ir daudz piemēru par notiekošām tiesas prāvām pret žurnālistiem.

Par vārda brīvību lasīt vairāk šeit.

Rezolūcijas par TiSA.

Kopš 2013. gada ES ir veikusi sarunas par tirdzniecības pakalpojumu nolīguma (TiSA) ieviešanu ar 23 citiem PTO (WTO) locekļiem ar mērķi vairāk liberalizēt tirdzniecību. Šis līgums ir "visaptverošs un vērienīgs", un "attiecas principā uz visām nozarēm un piegādes veidiem". Tomēr sarunas notiek slepenībā, aiz slēgtām durvīm.

2015. gada jūnijā un jūlijā Wikileaks publicēja visplašāko apkopojumu par slepeno dokumentu no TiSA veiktajām sarunām, atklājot pilnā mērā plānoto vienošanos. Analizējot šo dokumentu, rodas skaidrība, ka TiSA varētu būt būtiska negatīva ietekme uz lielas daļas iedzīvotāju darba un dzīves apstākļiem, tai skaitā darba ņēmējiem Eiropā.

Vairāk lasīt šeit.

Lēmums par pamattiesībām Spānijā.

Pirms pieciem gadiem abas Spānijas arodbiedrības CC.OO un UGT rīkoja vispārējo streiku pret neoliberālajām reformām, kuras uzsāka Spānijas valdība. ETUC kongresā tika atklāts, kā spāņu darbinieki turpināja ciest no ekonomiskās krīzes, darba reformām un arodbiedrību „raganu medību” ietekmes, 300 arodbiedrību pārstāvji tika sodīti par tiesību aizstāvību uz streiku.

Vairāk lasiet šeit.

Arodbiedrību līderi aicina vērienīgu taisnīgu vienošanos par klimata pārmaiņām darba ņēmējiem.

13. ETUC kongresā līderi piedalījās foto akcijā "Mūsu darbavietas ir atkarīgas no mūsu planētas".

Vairāk par akciju lasīt šeit.

Papildu informācija šeit.

Apkopoja I. Freiborne