Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Valde

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no 9 Valdes locekļiem. Valdes sastāvā ietilpst Savienības priekšsēdētājs un Savienības priekšsēdētāja vietnieki. Pārējo valdes personālsastāvu veido dalīborganizāciju priekšsēdētāji, kurus ievēl Padome. No vienas dalīborganizācijas pārējā valdes personālsastāvā var ievēlēt tikai vienu valdes locekli.

Savienības priekšsēdētājs vienlaicīgi ir Valdes priekšsēdētājs. Savienības priekšsēdētājs un vietnieki ir tiesīgi pārstāvēt Savienību katrs atsevišķi. Pārējie valdes locekļi tiesīgi pārstāvēt Savienības intereses kopīgi. Valdē neievēlētie dalīborganizāciju priekšsēdētāji ir tiesīgi piedalīties Valdes sēdēs padomdevēju statusā.

Valdes sēdes sasauc priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – kāds no vietniekiem, vai ne mazāk kā pēc divu Valdes locekļu pieprasījuma, ne retāk kā reizi divos mēnešos un tās ir tiesīgas, ja tajās piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas Valdes locekļu. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošo skaita. Par savu darbību Valde atskaitās Savienības Padomei.

Revīzijas komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs piedalīties Valdes sēdēs padomdevēja statusā.

Savienības Valdei ir tiesības atsevišķas Valdes sēdes pasludināt par slēgtām, kā arī atsevišķās Valdes sēdēs par slēgtu pasludināt atsevišķu jautājumu izskatīšanu.

Valdes sastāvs:

Egils Baldzēns
LBAS priekšsēdētājs
Irēna Liepiņa
LBAS priekšsēdētāja vietniece
Aleksandrs Muhlinkins
LBAS priekšsēdētāja vietnieks
Juris Kalniņš
Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS priekšsēdētājs
Valdis Keris Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs
Maira Muceniece Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja
Igors Pavlovs
Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības priekšsēdētājs
Rita Pfeifere
Industriālo nozaru arodbiedrības priekšsēdētāja
Ilze Priževoite
Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājas vietniece